ul.Okopowa 11/19 (I piętro)

20-022 Lublin

Phone

81 307 60 50

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu szeroko rozumianych roszczeń odszkodowawczych w szczególności od firm ubezpieczeniowych. Prowadzimy w imieniu Klienta cały proces likwidacji szkody, a w przypadku, gdy uzyskane odszkodowanie jest niezadowalające, reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym o zapłatę przeciwko firmie ubezpieczeniowej. W sprawach odszkodowawczych obszarem naszych działań jest teren całego kraju – odszkodowania lublin.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii starając się o odszkodowanie?

Należy mieć na uwadze, iż firmy ubezpieczeniowe niejednokrotnie wykorzystują niewiedzę osób poszkodowanych i nie informują ich o przysługujących im prawach, często również zaniżają wypłacane odszkodowanie oraz zawierają z poszkodowanymi ugody na niekorzystnych dla poszkodowanego warunkach, co uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń przez Kancelarię.

Nasza Kancelaria reprezentuje poszkodowanego oraz jego rodzinę w trakcie całego procesu likwidowania szkody:

– Wystąpienie do Policji/Prokuratury
– Wystąpienie do jednostek prowadzących leczenie Poszkodowanego
– Sporządzenie w imieniu Poszkodowanego wniosku do firmy ubezpieczeniowej z odpowiednimi roszczeniami finansowymi i podstawą prawną
– Prowadzenie w imieniu Poszkodowanego korespondencji z firmą ubezpieczeniową oraz monitorowanie przebiegu likwidacji szkody
– Prowadzenie negocjacji ugodowych
– W przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa wypłaci niższe od naszego roszczenia kwoty, sporządzamy odwołanie od wydanej przez ubezpieczyciela decyzji
– Pozwanie firmy ubezpieczeniowej o zapłatę w przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa oddali nasze odwołanie oraz w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego.

W celu umówienia się na bezpłatne spotkanie w celu przeanalizowania Państwa sprawy bądź konsultacji prosimy o wypełnianie formularza kontaktowego ( zakładka kontakt ) lub telefon (81) 307 60 50.
Świda​cze​nia przy​słu​gu​jące poszko​do​wa​nemu lub jego rodzi​nie z tytułu uszko​dze​nia ciała, roz​stroju zdro​wia lub pozba​wie​nia życia:

– Zwrot kosz​tów lecze​nia
– Renta wyrów​naw​cza, renta na zwiększ​one potrzeby
– Koszty pogrzebu
– Renta po zmar​łym
– Sto​sowne odszko​do​wa​nie po śmierci (dla osób bliskich)
– Zadość​uczy​nie​nie po śmierci (dla osób bli​skich)